keskiviikko 4. maaliskuuta 2020

Koiran kipuartikkelisarja: OSA 6 - KIVUN EI-LÄÄKKEELLISET HOITOKEINOT

Teksti: Sari Kivilähde, ELH, NTM (luonnonvara-ala), eläinalan terveyspalveluyrittäjä
vuodesta 1996, eläinten terveysalan kouluttaja vuodesta 2004


KIVUN LÄHESTYMINEN EI-LÄÄKINNÄLLISESTÄ NÄKÖKULMASTA

Lähdettäessä lähestymään kipua ja kivun hoitoa ei-lääkkeellisestä näkökulmasta,
hoidon tavoite painottuu osin eri osa-alueille, kuin lääkinnällisessä kivunhoidossa.

Lääkkeellisen hoidon perustuessa suoraan kivun aistimekanismien manipulaatioon, tavallisimmin kiputuntemuksen lieventämiseen, tai poistamiseen, ei-lääkkeellinen
hoito painottuu kipua synnyttävien ja ylläpitävien mekanismien muokkaamiseen
niin, että seurauksena kipua aiheuttavaa prosessia tuetaan päättymään nopeammin,
tai että kroonisen kivun aistimukseen osallistuvia järjestelmiä tukihoidetaan siten,
että kipuviesti jää mahdollisimman matalaksi, tai vaimenee niin pitkälle, kuin
se on toiminnallisesti mahdollista.

Sekä lääkkeellinen, että ei-lääkkeellinen hoitonäkökulma muokkautuu kuitenkin käytännössä käsittämään eri osa-alueita niin, ettei tarkka, erillinen kategorinen
rajanveto aina ole helppoa, eikä toisaalta edes tarpeellistakaan.
Myös lääkkeellinen hoito laajemmin tarkastellen käsittää samoja tavoitteita,
kuin ei-lääkkeellinen hoito, esimerkkinä kipua aiheuttavan prosessin paranemisen nopeuttaminen (esim. tulehduksen lääkehoito). Toisaalta ei-lääkkeellinen hoito taas
voi pitää sisällään sähkön avulla tuotettuja, tai muuta manipulatiivista stimulaatiota,
jolla on suoraan kivun aistijärjestelmää manipuloivaa vaikutusta, kuten lääkehoidollakin.
Parhaaseen lopputulokseen hoidettavan kannalta päästään tavallisesti käyttämällä
molempia lähestymissuuntia, jolloin ei-lääkkeellinen hoitotapa toimii lääke-
hoitoa täydentävänä hoitomuotona. Samanaikaisella, mutta mekanismin eri
osiin suunnatuilla hoidoilla voidaan saavuttaa kokonaisvaltaisempi, samalla
usein myös nopeampi hoitovaste.

Kivun ei-lääkinnällisen tukihoidon toteutus Suomessa tapahtuu käytännössä lähestulkoon poikkeuksetta jonkin muun tahon, kuin eläinlääkärin toteuttamana.
Terveyspalveluita, täydentäviä hoitopalveluita tuottavia tahoja on olemassa
laajasti. Terveyspalveluyrittäjien koulutus ja käytännön kokemus saattavat vaihdella
paljonkin, joten kipuilevaa, oireista ja sairasta koiraa hoidattaessa on hyväksi,
että koiranomistaja itse huolellisestikin ottaa selvää hoitoa tarjoavan tahon
osaamistasosta ennen hoitoon hakeutumista.

Ensisijaisesti on turvallisinta toteuttaa hoitoa sellaisen palveluntarjoajan kanssa,
joka tekee suoraa yhteistyötä koiran ongelmaan perehtyneen eläinlääkärin kanssa,
tai on osoitettavasti kouluttautunut, sekä etenkin erityiskouluttautunut kyseisen hoitomuodon toteuttamiseen, sekä sen lisäksi tuntee riittävästi koiran elimistön
toimintaa ja myös sairauksien lainalaisuuksia, jotta hoidon toteutus on koko
ajan hoidettavalle mahdollisimman osaavaa, turvallista ja sillä tavoin toimivaa,
että hoitaja heti tilanteen niin vaatiessa myös osaa ohjata koiran hoitavan
(yhteistyö-)eläinlääkärin tutkittavaksi, tai uudelleen arvioitavaksi.

EI-LÄÄKKEELLISIÄ HOITOKEINOJA KIVUN TUKIHOIDOSSA

Koirille ja yleensäkin eläimille on olemassa valtava määrä eri tyyppisiä ja eri
hoitofilosofioihin pohjautuvia hoitomuotoja, joista hyvin monilla on selvästi
havaittavia, positiivisia vaikutuksia myös kivunlievityksessä.
Tässä artikkelissa erilaisia kivunlievitystä täydentäviä hoitomuotoja käsitellään
vain hyvin suppealla otannalla. Tietoa hoitovaihtoehdoista on melko hyvin
saatavilla esim. netin hakupalveluiden avulla, joskin tietoa etsivän tulee osata
ottaa huomioon esim. edellisessä kappaleessa mainittuja seikkoja.

Ihmisillä etenkin kroonisen kivun hoidossa ja hallinnassa psyykkisillä tekijöillä
ja psyykkisellä ”uudelleen kouluttamisella” on hyvin suuri merkitys potilaan
kuntouttamisessa ja pysyvän kivun tukihoidossa.

Vaikka käytännön tasolla voidaankin selvästi havaita, että myös joillain koirilla
psyykkiset, vaihtoehtoista ajateltavaa, tai mielihyvää tuottavat tekijät, kuten
omistajalta saatu lisääntynyt huomio voivatkin hetkellisesti vaikuttaa koiran
kipuun keskittymistä lieventävästi, ei pelkästään psyykkisen ”kouluttamisen”
malli pelkästään ole koiran osalta sovellettavissa oleva hoitomalli.

Koiran tapa yhdistää todellinen fyysinen aistimus, kokemus ja niistä seuraava kokonaisvaltainen olotila on paljon suoraviivaisempaa, kuin vaikkapa ihmisellä.
Niinpä tämä tulee huomioida koiralle tehokkaita, toimivia hoitoja sunnitellessa.
Koira on oireensa kanssa hyvin musta-valkoinen; kipu joko tuntuu, tai ei.
Ihmiset saattavat erilaisten kivun hoitoon tähtäävien terapioiden yhteydessä
kokea todellista, tai sosiaaliseen paineeseen pohjautuvaa tarvetta ”tuntea olonsa
paremmaksi”, olipa hoidon fysiologinen vaste todellinen, tai ei. Koiralla taas ei
em. ”plasebovaikutusta” nähdä, vaan hoidon toimivuus nähdään aina välittömänä
ja suorana palautteena.

Termaaliset hoidot

Kudosalueen termaalinen muokkaaminen kivun lievityksen apuna on tehokasta etenkin akuuttien vammojen hoidossa, mukaan lukien juuri leikkaamalla operoidut alueet.

Kylmähoitoa käytetään erityisesti kaikkien traumaperäisten tilanteiden yhteydessä ensihoitona, esim. kylmäpakkauksen avulla toteutettuna. Kylmähoito
vähentää akuuttia kipua ja kudosvaurion etenemistä, mikä vähentää tulehdusprosessin käynnistymistä/ pahenemista.
Kylmähoito on kudosvaurion ensihoitoa, jota voidaan tehokkaasti hyödyntää ainoastaan vaurion ensivaiheessa. Mikäli kylmähoitoa jatketaan liian pitkään,
tai se aloitetaan liian myöhään, sillä on vamman paranemista pitkittävä ja kipua jatkava vaikutus.

Lämpöhoito (pinnallinen lämpöterapia) on usein tehokas kivunlievityskeino, kun
akuutein ensivaihe esim. kudosvaurion jälkeen on rauhoittunut. Lämpöhoito on aina
vasta kivunhoidon ja tulehduksenvastaisen hoidon jatkohoito ensihoidon jälkeen.
Liian aikaisin aloitettu lämpöhoito saattaa voimistaa inflammaatiota, tulehdustilaa, sekä samalla voimistaa kipua ja hidastaa paranemista, mikäli se toteutetaan väärään aikaan.
Oikea-aikaisella lämpöhoidolla parannetaan normaalia verenvirtausta, sekä kudosten hapen saantia.

Vaikka esim. akuuttien kudosvaurioiden epäilyn yhteydessä koiranomistajallakin
on tärkeä osuus koiran ensihoidossa, kuten kylmähoidon toteutuksessa vaikkapa
harrastekoirilla, tulisi kaikkien koiranomistajien olla tietoinen myöskin riskeistä,
joita termaalisten hoitojen toteutukseen liittyy.
Sekä vääräaikainen, että väärin toteutettu kylmä- ja lämpöhoito voivat aina pahentaa
niin kipu-, kuin myös kudosvaurioiden astetta. Ikävimmillään hyvin taitamattomasti
toteutettu hoito aiheuttaa koiralle pysyviä, palautumattomia kudosvaurioita.

Ensisijaisesti ja ihan aina kun mahdollista, tulisi niin kylmä-, kuin lämpöhoitojenkin toteutuksen tapahtua osaavasti ja ainoastaan koulutetun terveyspalveluammattilaisen ohjauksessa, joka tuntee tarkasti vammautumiseen ja kudoksen paranemiseen liittyvät aikamääreet, sekä niiden merkityksen vammaprosessin etenemisen näkökulmasta.

Fysioterapia

Fysioterapia, josta aiemmin on käytetty nimitystä lääkintävoimistelu, on toimintakykyä ylläpitävää ja kuntoutumista tukevaa hoitoa ja ohjausta.
Fysioterapiaa käytetään tavallisimmin koirien tuki- ja liikuntaelinongelmien hoidossa painottuen kuntouttavaan terapiaan. Sitä käytetään osana neurologisten ja vammautuneiden koirien jatkohoitoa,
sekä ortopedisten leikkausten jälkeisessä kuntoutuksessa. Kipua lievittäviä menetelmiä ovat mm. ohjattu liikuntaharjoittelu ja siihen mahdollisesti liittyvä vesiterapia, mahdollinen proprioseptiivinen tukiteippaus, sekä sähköisesti toteutettujen manipulatiivisten hoitojen käyttö (esim. terapialaser, ultra-äänihoito, TENS jne.).

Esim. hieronta ei käytännössä varsinaisesti ole fysioterapeuttista hoitoa, vaan fysioterapia hoitomuotona tukee ensisijassa kuntoutumista ja normaalin toimintakyvyn palauttamista/ ylläpitoa juuri sitä tukevin, lääkinnälliseen tapaan vaikuttavin, aiemmin mainituin menetelmin.

Osa eläinfysioterapeuteista on lisäkouluttautunut myös erilaisten terveyttä tukevien hoitomuotojen, kuten akupunktion käyttöön. 


Eläinlääkinnän sähkö- ja biolääketiteelliset hoidot

Kivunhoidon uusimpia eläinlääketieteellisiä menetelmiä, muita kuin lääkkeellisiä hoitomuotoja edustavat kivun taustasyiden poistoon ja solujen uudistumiseen ja paranemiseen tähtääviä hoitomuotoja ovat mm. shockwave-terapia ja biolääketieteen hoitomuotoina plasma- ja kantasoluhoidot. 
 

Shockwave, eli paineaaltohoito on sähköistä, kudokseen annettavaa, kohdistettua sykäyksittästä paineaaltoa, jolla saadaan halutun alueen aineenvaihduntaa aktivoitua.
Hoidon seurauksena kudokseen syntyy mikrovaurio, minkä seurauksena käynnistyy reaktiosarja, jossa kipualueen aineenvaihdunta lisääntyy ja kudoksen hapensaanti paranee, jolloin paraneminen nopeutuu ja edistyy.
Koska hoito toisinaan saattaa olla koiralle lievästi kivuliasta, toteutetaan hoito
useimmiten rauhoituksessa eläinlääkärin vastaanotolla. Joillain klinikoilla myös eläinfysioterapeutit tekevät hoitoja yhteistyössä eläinlääkärin kanssa.

Terapialaserhoidolla parannetaan solutasolla aineenvaihduntaa ja hapen kulkeutumista kudoksiin. Laser synnyttää ohimenevästi paikallista verisuonien laajenemista ja imutiehyeiden aktivoitumista, mikä auttaa mm. turvotusalueiden hoidossa. Terapialaser lievittää kipua mm. lisäämällä endorfiinien tuotantoa ja vaikuttamalla hermosolujen toimintaan. Terapialaserhoitoa käytetään mm. tulehduksiin, haavoihin (leikkaushaavojen jälkihoito), rasitusvammoihin sekä
nivelrikon tukihoitoon. Nivelrikkopotilailla se auttaa ylläpitämään liikkuvuutta. Terapialaser ei vaurioita kudoksia ja hoito on koiralle kivuton.
Korkeatehoisia terapialaserhoitoja tekevät eläinlääkärit ja eläinfysioterapeutit ja
ns. matalateholaserhoitoja myös monet koirahierojat.

Kantasoluhoidossa koiran omasta kehosta irrotetut kantasolut toimivat kudoksen uusiutumisen alustana, jolloin esim. jännekudos, nivelkapseli, nivelrusto jne.
pystyvät siirrettyjen, muuntumiskykyisten kantasolujen avulla korjautumaan
uudeksi, samanlaiseksi rakennesoluksi. Vauriokohdassa kantasolut edistävät paranemista mm.
tuottamalla kasvutekijöitä, edistämällä verisuoniston kehittymistä
ja
vähentämällä tulehdusreaktiota.

IRAP (interleukiinireseptorin antagonistiproteiini) seerumi valmistetaan koiran omasta verestä. Seerumi injisoidaan suoraan oireilevaan niveleen, jossa sen tarkoitus on estää ja poistaa tulehdusta ylläpitävät välittäjäaineet nivelestä, sekä sen kasvu-tekijät pyrkivät korjaamaan niveleen kehittyneitä vaurioita.  

PRP (Platelet rich plasma), tai ACP (Autologous conditioned plasma), verihiutalerikas plasma auttaa kudoksia uusiutumaan. Runsasverihiutaleinen plasma on koiran omasta verestä eristettyä, kasvutekijöitä sisältävää plasmatiivistettä. Plasma sisältää bioaktiivisia proteiineja, jotka käynnistävät ja edistävät jänteiden, nivelsiteiden ja nivelruston korjaantumista, sekä vähentävät tulehduksen välittäjäaineita nivelrikkoisessa nivelessä vähentäen kipua. PRP-hoitoa käytetään tukihoitona nivelrikossa, sekä jänteiden ja nivelsiteiden vammoissa.

Akupunktio

Akupunktio on alkujaan vain yksi osa-alue perinteistä, hyvin laajaa terveyttä ja ajatusta sairauksien synnystä selittävää kiinalaista lääketiedettä, joka pitää sisällään monia muitakin terveyttä ylläpitäviä, hoidon kannalta tärkeitä osa-alueita.

Perinteinen kiinalainen lääketiede on syntynyt jo arviolta jopa 7000 vuotta sitten
ja se on käytössä edelleen ympäri maailmaa.
Eläinakupunktiosta on vähemmän dokumentoitua tietoa, mutta on löydetty todisteita, jotka viittaavat myös eläinakupunktiota käytettäneen jo jopa 4000 vuotta.

Akupunktion kaikkein tavallisin käyttöalue Suomessa eläinlääkinnässä on kivunlievitys. Yleisimmin akupunktiolla hoidettavia sairauksia ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet, kuten nivelrikkomuutokset, lonkkaviat ja lihasjäykkyydet, sekä näihin liittyvien kiputilojen lievittäminen.
Akupunktiolla on kuitekin merkittävän laaja toimintakenttä koiran koko kehon
toiminnan kannalta hyvin monissa jokapäiväisissä, silti merkittävissä toiminnallisissa häiriöissä.

Länsimaisessa, lähinnä kivunlievitykseen perustuvassa ns. klinikka- akupunktiohoidossa aktivoituneet, kivusta kertovat triggerpisteet, toimivat sellaisenaan ns. hoitopisteinä.
Akupunktiolla pystytään lisäämään verenkiertoa ja aineenvaihduntaa paikallisesti
ja myös laajemmin kehossa. Akupunktiostimulaatio lähettää hermosignaaleja selkäytimeen ja aivoihin, joissa tapahtuu muun muassa kroonisten kipusignaalien estymistä ja kipukokemuksen muokkautumista. Elimistössä myös vapautuu kipua lievittäviä aineita, kuten endorfiineja. Kivunhoidon lisäksi akupunktiopisteitä ja
samalla eri hermoratoja stimuloimalla voidaan vaikuttaa lihasten rentoutumiseen, sisäelimiin, immuunipuolustukseen ja hormonieritykseen ja siten tukea kehoa saavuttamaan tervettä tasapainotilaa.

Neulatonta elektro- eli sähköakupunktiota voidaan toteuttaa tähän erikseen kehitetyillä hoitolaitteilla. Hoidon vaikutus säilyy lyhyemmän aikaa neulahoitoon verrattuna. Käsittelyllä voidaan joissain tapauksissa vähentää turvotusta, lihas- ja nivelkipua, kramppeja, sekä parantaa verenkiertoa.

Akupunktiohoitoja tekevät akupunktiohoitoon lisäkouluttautuneet eläinlääkärit ja eläinfysioterapeutit, sekä useampivuotisen perinteisen kiinalaisen lääketieteen/ akupunktiohoidon koulutuksen (TCM) suorittaneet, sekä eläinten hoitoon lisäkouluttautuneet henkilöt.

Muut manipulatiiviset hoidot

Koirille on saatavilla suuri määrä erilaisia manipulatiivisia hoitoja, joilla kullakin
on metodille ominainen hoitofilosofia. Tässä artikkelissa käsitellään erilaisia manipulatiivisia hoitotapoja vain suppeasti, lähinnä perinteisimpiä hoitomenetelmiä, joilla on jo pitkä käyttöhistoria. 
 
Hieronta on vanhimpia manipulatiivisia hoitotapoja. Hieronnan teho perustuu useisiin eri vaikutusmekanismeihin. Hieronnan mekaanista vaikutusta tuotetaan hierontaotteiden synnyttämän paineen ja venytyksen avulla, mikä aikaan saa nestekierron vapautumista ja paranemista käsiteltävällä alueella, mikä helpottaa aineenvaihduntakuonan ja muiden pehmytkudoksissa kipua aiheuttavien, sekä liikerajoitteisuutta tuottavien tekijöiden poistumista hoitoalueelta. Hieronnan kemiallinen vaikutus perustuu hieronnassa vapautuvien välittäjäaineiden erittymiseen ja niiden synnyttämiin heijastevaikutuksiin. Reflektorisen vaikutuksen seurauksena hiusverisuonet aktivoituvat ja myös lymfanesteen kulku vilkastuu ohimenevästi, mistä johtuen etenkin kevyt sivelyhieronta vähentää turvotusta. Hieronnan avustaviin tekniikoihin kuuluva faskioiden venytys täydentää lihasjännityksen vähenemistä mikä tehostaa hieronnan kokonaisvaikutusta.

Osteopatia on vanhimpia nikamien ja nivelien manipulaatiohoidoista. Usein osteopatia mielletään tuki- ja liikuntaelimistön hoidoksi, mutta sen vaikutukset ovat laaja-alaisemmat, sillä tietyillä osteopaattisilla tekniikoilla hoito voi vaikuttaa tuki-
ja liikuntaelimistön ohella myös verenkiertoon, nestekiertoon ja sisäelimiin, sekä hermojärjestelmään, kudos- ja lihasjännityksiin, eli sillä on myös suoraa kipua lievittävää vaikutusta. Osteopaattisessa hoidossa käsitellään eri kudoksia, pääasiassa niveliä, lihaksia ja sidekudoksia pehmein ottein, rytmisin liikkein tapahtuvaa mobilisointia käyttäen, sekä manipulaatiota, eli nopealla impulssilla tapahtuvaa tekniikkaa hyödyntäen. Hoito on koiralle kivutonta.

Jäsenkorjaus on vanha, suomalaiseen perinnekulttuuriin perustuva tuki- ja liikuntaelimistön hoitomenetelmä. Hoito on pehmeää, luontaisia liikeratoja hyödyntävää, eikä nivelien liikeratoja ylitetä, tai aiheuteta hoidettavalle kipua.
Tekniikassa käytetään
rentouttavaa hierontaa, jota tehostetaan pehmeällä mobilisoinnilla, sekä triggerpisteitä erityistekniikalla hoitaen. Osa koirille jäsenkorjausta tekevistä hoitajista on ihmisten jäsenkorjausta opiskelleita, sekä lisäkurssin koiran hoidosta käyneitä. Tällä hetkellä Suomessa on myös käynnissä pitkä koirajäsenkorjauskoulutus, jonka pohjavaatimuksena on koirahierojan koulutus, tai muu pitkän ammatillisen koulutuksen ja -kokemuksen omaava laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Nutritionaaliset hoidot

Ravitsemuksellisilla keinoilla saattaa olla merkittävä vaikutus kipuilevan koiran tukihoitomuotona. Erilaisten niveloireiden pysyvämmän ja maksimaalisen helpottumisen saavuttaminen saattaa joissain tapauksissa edellyttää koiran
merkittävää painonpudotusta hyvin ylipainoisten koirien kohdalla. Koiran
”laihduttamisessa” tulee kuitenkin ottaa huomioon lukuisia, koiran kokonaisterveyden kannalta tärkeitä seikkoja. Lisäksi painon turvalliselle ja elimistöä vahoingoittamattomalle painon laskulle on tarkka, tieteellisestikin osoitettu aikataulu, jota tulee kunnioittaa. Epäonnistumiset painonpudotuksessa johtuvat yleensä joko epärealistisesti asetetusta aikataulusta, tai vielä tavallisemmin toimimattomasta ruokintamallista. Monet koirille suunnatuista teollisesti tuotetuista ns. ”Light rehuista”, eli laihdutusravinnoista eivät koostumuksensa vuoksi todellisesti toimi terveen painonpudotuksen apuna. Sama pätee esim. huonosti toteutuneen raakaruokintamallin lopputulokseen. Pahimmillaan koiran painon putoaminen tarkoittaa lihasmassan menetystä, mikäli energianlähde ei ole oikea.

Kroonisten tulehdusten, kuten tietynlaisten niveltulehdusten oireiden voimakkuus
saattaa olla riippuvainen ravinnon raaka-aineista. Tällöin oikeanlainen, eli ei-tulehdusta lisäävä ravintokoostumus saattaa jo itsessään olla oireilevan koiran
kipuilua vaimentavaa.

Monilla sekä mikro-, että makrokivennäisaineilla, sekä rasvahapoilla ja vitamiineilla on merkittävä vaikutus kehon eri toimintojen mahdollistajana ja ylläpitäjänä. Näiden ravitsemustekijöiden puutoksella, tai vajeella saattaa olla suoria, isojakin vaikutuksia elimistön toiminnallisuuteen ja joidenkin toiminnallisten häiriöiden esiintyvyyteen. Toisaalta taas näiden ravintoaineiden täsmäkäyttö perusravinnon tukena, etenkin monissa toipilastilanteissa saattaa olla merkittävä tekijä kuntoutumisen kannalta. Pelkkä ravintoperäinen suojaravintoaineiden saanti voi riittää täyttämään perustarpeen normaalitilanteessa, mutta kuntoutumista tukevan selvän hoitovaikutuksen saavuttaminen edellyttää tavallisesti erillisen ravintolisän käyttöä.

Nykyinen sekä kokemusperäinen, että hitaammin jäljessä seuraava tutkimustieto tukee tiettyjen hivenaineiden, antioksidanttisten ravintotekijöiden, sekä rasvahappovalmisteiden täsmäkäyttöä monien tulehduksellisten, toiminnallisten ja muiden toipumistilojen yhteydessä.
Ongelmana on, että tieto ravintotekijöiden, käytännössä tieto terapeuttisesta ravintolisien käytöstä on vielä toistaiseksi hyvin hajanaista ja osittain virheelistäkin.
Toisin sanoen, vaikka tiedetään, että esim. tietyillä rasvahappomuodoilla, tai vitamiineilla on elimistön toiminnallisuuden ja esim. tulehduksen ja tätä myötä
kivun lievityksen kannalta todennettuja, positiivisia vaikutuksia, ei aina osata ottaa huomioon kyseisen ravintotekijän laatua, tai olomuotoa (esim. tieteellisissä tutkimuksissa), millä saattaa kuitenkin olla olennainen merkitys ravintolisän toimivuuden ja samalla terapeuttisen lopputuloksen kannalta. Ikävimmillään vaikkapa huonolaatuinen valmiste saattaa heikentää hoidettavan terveydentilaa.

Asiantuntevaa neuvontaa koiran terveyttä ja toipumista tukevasta ravitsemuksesta, turvallisesta painonpudotuksesta, sekä täsmäravinteiden käytöstä erilaisten toiminnallisten häiriöiden tukena (mm. toipilaisuus, lihaskunnon palauttaminen ym.) saa mm. koulutetuilta Koiran diplomiravitsemusneuvojilta (Dipl. KRN)®, jotka
tavallisesti toimivat yhteistyössä eläinlääkärin kanssa, etenkin toipilaita hoidettaessa.

Ravintolisien järkevästä ja tarpeenmukaisesta hyödyntämisestä harrastavien ja mm. nivelongelmista kärsivien koirien tukihoidossa saa myös Diplomi urheilukoirahierojilta (Dipl. UKH)®, sekä aihealueeseen lisäkoulutetuilta koirahierojilta. Kaikki harrastekoirat eivät läheskään automaattisesti tarvitse ravintolisiä. Ravintolisien ainesosasisältö saattaa vaikuttaa merkittävästi siihen, onko siitä todellista hyötyä esim. nivelen toimivuuden kannalta.

Muut hoitotekniikat

Vesiterapiaa käytetään tehokkaana, täydentävänä kuntoutusmuotona joissain tuki-
ja liikuntaelinsairauksissa, neurologisissa ongelmissa toipumisvaiheessa, sekä leikkauspotilaiden jälkihoidossa. Kuntoutushoito vesiterapiassa on koiran elimistöä, hermojen säätelymotoriikkaa ja etenkin nivelien kuormitusta keventävää, koska vesi
tukee koiran kehoa kauttaaltaan. Tästä syystä vesiterapia ja mahdollinen vesijuoksumaton yhdistetty käyttö saattaa olla hyvä apukeino myös ylipainoisen
(ja nivelvaivoista kärsivän koiran) kuntoutussuunnitelmaa. Vesiterapian toteutuksessa
sairauksien yhteydessä on tärkeää, että hoito toteutetaan veden korkeus-, vastus- ja fysiologinen kuormittavuus huomioiden, joten turvallinen kuntouttaminen olisi suositeltavinta toteuttaa asiaan perehtyneen eläinlääkärin, tai eläinfysioterapeutin kanssa yhteistyössä.
Vesiterapiaa on nykyisin tarjolla eri muodoissa monilla eläinklinikoilla, sekä myös koirien hieronta- ja kuntoutuspalveluita tarjoavissa yrityksissä.

Tteam, eli Tellington Ttouch metodi (Tellington touch every animal method)
on
80-luvulla hoitomuodon saavuttanut kosketusterapia. Menetelmän tavoitteena on
mm. tasapainottaa hermojärjestelmää, aktivoida käyttämättä jääneitä aivoihin
johtavia hermoratoja ja herättää solumuistia. Menetelmää käytetään apuna eri menetelmiä soveltaen hoidettaessa käytöshäiriöitä, kipuja ja sillä voidaan myös edistää vammojen paranemista. Ttouch pitää sisällään laajemmin erilaisia hoitotekniikoita, kuten manuaaliset tekniikat, lisäksi kenttäharjoitukset (kuten harjoituspuomitekniikat), sekä kehotietoisuutta lisäävien apuvälineiden käyttäminen (kääreet, tasapainohihnat, teippaus jne.).

Ttouchia käytetään laajalti Pohjois-Amerikassa ja joissain Euroopan maissa ja Englannissa monilla eläinlääkärivastaanotoilla ja eläinsuojeluyhdistysten huostaanottopisteissä. Suomessa Ttouchin manuaalisia käsittelytekniikoita
käyttävät esim. tähän perehdytyksen erikseen saaneet koirahierojat, kuten
Diplomi urheilukoirahierojat
.


Artikkelin tekstiä ei ole luvallista edelleenjakaa, tai -julkaista. Artikkelin linkin jakaminen on sallittua, kun alkuperäinen julkaisija on mainittu.Tätä tekstiä lainatessa, tai kopioitaessa tulee tekijänoikeuksien mukainen alkuperäinen lähde
ja tekijä aina ehdottomasti mainita: Koiran kipuartikkelisarja, Osa 6 - Sari Kivilähde: Kivun ei-lääkkeelliset hoitokeinotLähteitä:
VETERINARY PRACTICE GUIDELINES/ 2015 AAHA/AAFP Pain Management Guidelinesfor Dogs and Cats, Corti L : Nonpharmaceutical approaches to pain management